© 2019 by Vindeleka . Proudly created with Wix.com

Våre vedtekter

Paragraf 1 – navn
Teaterets navn er Vindeleka barne- og ungdomsteater.
 

Paragraf 2 – geografisk tilhørighet
Teateret skal ha sitt utspring i Fredrikstad og omegn, og oppsetningene skal finne sted i Fredrikstad.
 

Paragraf 3 – formål
Teaterets formål er å være et foreldredrevet barne- og ungdomsteater, som skal gi et tilnærmet helårs teatertilbud til barn og unge i alderen 8 til 18 år i Fredrikstad.
 

Disse aldersgrenser betyr at:

For å kunne bli medlem må aktøren fylle 8 år i oppsettingsåret.
Aktøren kan være medlem til og med det oppsettingsåret aktøren fyller 18 år.
Teateret har som formål å sette opp minst en forestilling pr. år.

Teateret skal ha en spilleperiode på to uker, ca. 12 forestillinger pr. gruppe.

Teaterets virksomhet drives ved foreldrenes dugnadsinnsats, samt forøvrig for de inntekter kontingentinnbetalinger, sponsorinnbetalinger og billettinntekter med mer utgjør.
 

Paragraf 4 – grunnkapital
Teateret skal ha en grunnkapital på kr. 50.000,-.

Grunnkapitalen skal ikke benyttes til den løpende drift.

Teaterets grunnkapital kan dog brukes til å dekke et eventuelt underskudd ved en teateroppsetning. Slik underskuddsdekning skal først være foreslått av styret, og dernest godkjent av det påfølgende årsmøtet,
 

Paragraf 5 – årsmøtet
Teaterets øverste besluttende organ er årsmøtet.

Årsmøtet består av foreldrene til de aktørene som på tidspunktet for årsmøtet til enhver tid er registrert som medlemmer, og hvor forfalt kontingent er betalt. Det kan kun avgis en – 1 – stemme pr. aktør.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av januar måned.

Dersom styret eller minst ¼ av medlemmene finner det nødvendig kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Innkalling til årsmøte og ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig, og senest fjorten dager før møtet.

Fullmakt for stemmegivning må gis skriftlig til hvert årsmøte.

Vedtak treffes med simpelt flertall av de tilstedeværende på årsmøtet..

Vedtak om nedleggelse/avvikling eller omorganisering av teateret må ha 2/3 flertall av de tilstedeværende for å være gyldig, jfr. også paragraf 11.
 

Paragraf 6 – årsmøtets oppgaver
Årsmøtet har følgende oppgaver

Godkjenne revidert årsregnskap
Godkjenne styrets årsberetning.
Fastsette kontingent og ramme for obligatorisk billettsalg kommende periode.
Behandle eventuelle innkomne forslag.
Velge styre, revisor og tre medlemmer til valgkomiteen.
Behandle eventuelle omorganiseringer.

Paragraf 7 – styret
Teaterets daglige ledelse skal ivaretas av et styre som velges av årsmøtet.

Styret skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og minst to styremedlemmer.

Styrets medlemmer velges for en periode på to år for å sikre kontinuitet
 

Paragraf 8 – styrets oppgaver
Styrets primære oppgave er innenfor rammen av vedtektene og vedtak på årsmøtet å lede teaterets virksomhet. Styret har plikt til å påse at økonomien er ordnet på betryggende måte, og styret er ansvarlig for oppsetningens budsjett.

I god tid før hver oppsetning velger styret en eller flere produksjonsledere som er ansvarlig for produksjonen. Produksjonslederne har møteplikt under styremøtene med tale- og forslagsrett. Produksjonslederne skal følge de anvisninger styret gir, og de har ansvaret for å følge de budsjettene styret vedtar

Ved inntak må alder og kjønn tas i betraktning.

Styret kan gi dispensasjon når det gjelder alder og bosted.

Basis for oppsetningene er at foreldrene gjør mesteparten av arbeidet på dugnadsbasis.

Ved ubetalt kontingent vil medlemskapet i teateret opphøre tre måneder etter forfalt kontingentkrav. Purregebyr påløper med kr. 50,- en måned etter forfall.

Styret kan vedta utestengelse av medlemmer som ikke oppfyller medlemsplikten, eller hvor foreldrene over lengre tid konsekvent har unnlatt å oppfylle dugnadsplikten, jfr. paragraf 9.
 

Paragraf 9 – foreldrenes oppgaver og forpliktelser
Foreldrene til de til enhver tid registrerte medlemmene av teateret plikter å utføre et dugnadsarbeid i løpet av hver enkelt teatersesong.

Foreldrene plikter å betale den årskontingent årsmøtet til enhver tid har bestemt.

For hvert barn skal minst en av foreldrene delta aktivt i driften av teateret, dvs. at den andre skal være tilgjengelig ved behov.

Foreldrene deltar i dugnadsgrupper. Hver dugnadsgruppe ledes av en av foreldrene, og den enkelte dugnadsgruppe har selv ansvaret for å overholde de kostnadsrammer styret gir.

Alle foreldre har ansvaret for å selge et obligatorisk antall billetter til hver oppsetning. Antallet billetter fastsettes av årsmøtet.
 

Paragraf 10 – vedtektsendringer
Årsmøtet kan endre disse vedtektene dersom minst 2/3 av de fremmøtte støtter endringsforslaget. Et begrunnet varsel om eventuelle vedtektsendringer må være sendt ut sammen med innkallingen til årsmøtet.
 

Paragraf 11 – opphør eller  endringer av teateret
Dersom det skulle bli aktuelt å omdanne, fusjonere eller nedlegge teateret, kan dette kun skje med støtte fra minst 2/3 av de frammøtte på to påfølgende ordinære årsmøter. Årsmøtet vedtar hva som skal skje med teaterets midler. Foreldrene må være skriftlig varslet senest sammen med innkallingen til årsmøtet.

Våre hovedsponsorer